بزووتنه‌وەی دژە سەرمایەداری (ئه‌نتیکاپیتاڵیزم)له‌ شێوه‌یده‌ستبە‌سه‌رداگرتنوداگیرکردن له‌ بریتانیادا له‌ زیادبوونوبره‌ودایه‌

  بزووتنه‌وەی دژە سەرمایەداری (ئهنتیکاپیتاڵیزم)لهشێوهیده‌ستبە‌سه‌رداگرتنوداگیرکردن  لهبریتانیادا  لهزیادبوونوبرهودایه

                                                                                                                       زاهیرباهیر-لهندهن

   06/11/11

تیشکیههتاوی  بهرههڵستکردنیزوڵموزۆر ونههامهتیو  قهیرانیگهورهی ئابووریی ئهم جارهیجیهان،کهلهئاسۆیبڵندیڕاپهڕیوانییۆنانهوهدهستیپێکرد،ڕووناکیخۆیبهسهرگهلێک له‌ وڵاتانیجیهانداپهخشکردوه‌‌.بهرههڵستیکردنێککهشهپۆلهکهیتهواویسهرجهمیوڵاتانیگهشهسهندوو ووڵاتانیدیکه‌، کهله‌‌ ڕێیگهشهکردندان، ‌‌زۆر وکهمگرتۆته‌‌وه.  چهشنێکله‌  خهباتبهکارده‌برێت،  کهلهئێستاداله‌  ههمووجۆرهخهباتهکانیپێشوویتێپهڕاندووه‌ ، له‌ڕێی‌ گرتنهبهریخهبات و چالاکیڕاستهوخۆ ودهستبەسهرداگرتنیشوێنهکانکه‌   بهرهو  ئیسپانیا و  دواتریش  ئیسرائیلوبهدوایئهویشداوۆڵستریتی  ئهمهریکا،ملینا،  وائێستاشلهبریتانیادابووه‌تهتهواوکهری  زنجیرهی  ناڕهزاییهکانیقوتابیانوخوێندکارانیزانکۆکان،کهماوهیچهندمانگێكلهمهوبهربهردهوامبوو،دهستیانبهسهربڕێکیزۆریزانکۆکانداگرتبوو،ئێستاش  بزووتنهوهکهی کارابووه‌وبردوویه‌ته‌‌‌ قۆناغێکیتره‌وه‌ .

ره‌وتیدهستبه‌‌سهراگرتنوداگیرکردن،که‌ ‌ ڕۆژی 5.10.11  ‌ بهرهولهندهنستۆکمارکێت،بۆرسهیلهندهن،خۆیکوتا،بهڵامپۆلیس،  جهردهئاساڕێگایپێگرت،  ئهویشههواریخۆیله کڵێسه‌ی سانت پاوڵسStPaulsCathedralخست،  بهنزیکهی250خێوه‌ت،ئهوبۆشاییهی پڕکردهوه،کهلهوێدابوو  .ئهوه3ههفتهیتهواوی  پڕکردۆته‌وه‌و  پێیناوهتهههفتهی  چوارهمهوه.

لهم3ههفتهیهدا،کهنیسهو  دهوڵهتوکۆمپانیاگهورهکانی  ناوجهرگهیشار  وایانچاوهڕواندهکرد،لهماوهیچهندڕۆژیکدائهمههڵمهتهبێپشتگیریکردندهمێنێتهوه و  ئیدیبۆخۆی  تێدهشکێتوئهمیش  وهکو  زۆرجۆرلهشێوهکۆنهکانی  خهبات،ساتێکهوتێدهپهڕیت ؛ بێپشتگیریکردن،بێدهستپێشکهریکردن،بێڕاکێشانیسهرنجیخهڵكانیلهندهنوگهشتیاران،دهپووکێتهوه.  بهڵامپێشبینییهکهی  ههرههموویان  بهههڵهدهرچوو،کهمپهینیداگیرکردنودهستبهسهراگرتنلهبرهو وچوونه‌پێشهوهدایه، دۆست و هه‌وادار و پشتیوانانی لهزۆربووندایه‌، ئه‌مه‌ش هانیخهڵکیتری داوه‌ بێنه‌ ناو بزاڤه‌که‌وه‌، ئهوهبوو2ههفتهلهمهوپێش ، لهناولهندهندا ،له‌  FinsburySquare،‌  خهڵکیخێوه‌تیخۆیلێههڵداوه‌. 

 لهڕۆژی03.11.11لهCaneryWharfههمانشتڕوویدا‌‌.  ئهمهجگهله‌‌وهی،کهلهڕۆژی2.11.11و3.11.11 وه‌له‌  5  شاریتریبریتانیا:Bristol,Bath,Bradford,BirminghamandEdinburgh  ئهمکهمپهینهدهستیپێکردووه،بۆیهچیترلهلایهنکهنیسه و  دهوڵهتوکۆمپانیاگهورهکانهوهناتوانرێت ئهمبزووتنهوهیه‌  پهراوێزبخرێت.  بهڵام   بۆئهوهی  سهروهریی  یاسابهرقهراربێت و ،لهم  قۆناغهیئێستادا  بهیاسا  نهک  بهفیشهک  خهڵکیدهمکوتبێت،دهیڤدکامیرۆن،  سهرهکوه‌زیرانیبریتانیا دوو ههفته‌  لهمهوپێش  بهئاشکرا  له‌  میدیاکانداڕایگهیاند  ئێمهلهگهڵناڕهزاییدهربڕینداینولهگهڵسهربهستیدهربڕینیقسه و  ڕاداین،  بهڵام   لهگهڵدانانیخێوه‌تدانین،ئهمهی  کهئهمخهڵکهدهیکات ، واته‌ دانانی خێوه‌ت به ئارهزووی  خۆیان  ،  لهههر  شوێنێکداکه‌  خۆیان  بیانهوێت،کاری  کردهنیه و‌  دهبێتیاسایه‌ک دابنێین،که‌  ئهمجۆرهکارانهوه‌کتاوان  حسابی  بۆ  بکات”واتهخهڵکی  لهدهربڕینیناڕهزاییو  چادرههڵدان،گهرچیبه‌  ڕێگای  ئاشتیانهشبێت،دهتوانرێت  بهتاوانباربدرێتهقهڵهمو  بترێنجێنرێته‌  کونجی  بهندیخانهکانهوه.  شایانیباسهئهوهش  بڵێین ،ههرههفتهیپێشتریشکامیرۆن   بانگاشهیئهوهیکرد که‌داگیرکردنیخانووهچۆڵهکان،  ئه‌وانه‌ی موڵکیخهڵکانیدهوڵهمهندن،  لهلایهن  خهڵکانی  بێشوێنو  جێگه‌وه،دهبێتقهدهغهبکرێت .  دهبێتیاسایهک  دابنرێت،  ئهوکارهبهتاوانبارێتیلهقهڵهم  بدات.ئیدیواچاوڕواندهکرێتلهسهرهتایساڵی  تازهداچهلهحانێ  لههۆڵی  پهڕلهماندا  بۆدانانی2یاسای  نوێبهردهوامبێت  تاکوزیاتر  ئازادییهکانی  تاکوگروپلهکۆمهڵگهیمهدهنیدا”  تهسکتربکرێنهوه‌‌.

دهوڵهتوپیاوهکانیوکۆمپانیهگهورهکانوبانکهکان،ههرچیهکیانله‌  توانادا  بێتدهیکهنبۆ  ئه‌وه‌یسیستهمی  سهردهم بهێڵنه‌وه‌،بهڵامههرچیهک  بکهنناتواننویستو  دهنگیئازادیخهڵکیبتاسێنن.  لهکاتێکداڕێژهیبێکاریی له‌ نێوان گهنجانیبریتانیاداله‌‌ سهدا20  زیاتره،  ناتواننوناکرێتلهمه بێده‌نگ بن،بهتایبهتیشئهوه‌  دهزانن،کهئهم  نههامهتیهیبهسهر  زۆربهی  خهڵکیجیهانداهاتووهبههۆیبوونیسیستهمی  سهردهم(کاپیتاڵیزم) هوهیه.

کهمپهینیداگیرکردن و  دهستبهسهراگرتنلهلهندهندا،که‌  بهشێکهله‌وبزووتنه‌وه‌یه‌ی داگیرکردنودهستبهسهراگرتنه‌ی ‌ ‌ئهمڕۆ  لهجیهاندابهردهوامه،  سهرهڕایئهوهیگهلێکڕووداویلێکهوتهوه، زۆروانهیگهوره‌ی فێرکردین ، بههۆیدهستپێشخهریبهشداربووانییهوه و ،  ههروهها  ئهوڕێڕهوهشی  که‌  گرتویانهته‌  به‌‌ر،لهوانهش:

 

**  گهرچیگۆڕهپانیداگیرکردنهکهلهبهردهمگهورهترینوگرنگترینکهنیسهیلهندهندایه،بهڵامئهوهینهگهیاندووهکهناڕهزاییهکهدژ  به‌  دینوکهنیسه و  پیاوهکانیکهنیسهن.  بگرهخهڵکانیکهمپهکه‌  لهوێ  ههتائێستاش  پهیوهندییهکیباشیانلهگهڵ  بهرپرسیارانیکهنیسهکه‌  ڕاگرتووه و  ههمیشهشله‌  دایهلۆگدانلهسهر  ئهو  گیروگرفتانهکه  ڕۆژانه‌  سهرههڵدهدات.

ههڵبژاردنی  ئهمشوێنهتهنهابههۆیگرنگێتی  شوێنهکهیهوهبوو،  که‌  یهکهم  نزیکهلهبۆرسهیلهندهنهوه،دووهم  ڕۆژانهخهڵکێکیزۆرلهگهشتیارهکاندێن  بۆبینینیئهمکهنیسهیه،سێههمیشبههۆی  قهرهباڵغیهکی  یه‌کجارزۆرهوهیه.  ‌.ئهمکهمپهینهوایکردووه،‌  کهنیسهوپیاوهکانی  بهێنێته‌  ناوجهرگهی  کێشهکهوه .‌ بۆیه‌ ئه‌وان‌  ناتوانن  بێههڵوێستبمێننهوه‌،  چونکه‌‌ ‌ دهبینن  ئهم  کهمپهینهدژیزوڵم وزۆره،لهدژی  نهبوونیوبێکاری وناعهدالهتیکۆمهڵایهتییه،  پیاوانیکهنیسه‌ش،که‌  ههمانبانگاشهدهکهن،  ناتوانن  خۆیانلهو‌  ڕاستیه‌  بدزنهوه‌، که‌  ئهم  قهیرانه ‌ ئابوورییهیئه‌مڕۆبهسهرجیهانداهاتووههۆکارهکهی  ئهم  سیستهمهیه.  ئهمکێشهیهلای  پیاوانی  بهرپرسیاریکهنیسهکهواقوڵبووهتهوهکه‌  تائێستا3  قهشه‌ ، ‌ دووانیان  قهشهیسهرهکین،دهستیانلهکارهکانیان وبهرپرسیارێتیانلهکهنیسهکه‌دا،کێشاوه‌ته‌وه‌، هۆکاری ئهمهش  ململانێینێوانیخۆیانه ‌، کهههندێکیانهاوشانیکۆمپانیا  گهورهکانیشار و  گهورهبزنسمانهکانداوای  ئهوهیان  دهکرد ئه‌وخهڵکانهلهوێ  دهربکرێن،ته‌نانه‌تئهگهر  بهبهکارهینانی  ڕێگای  توندوتیژیش  بێت..  یهکێکلهوقهشانهی  دهستی له‌کار  کێشاوهتهوه‌  ‌ لهههرهبهرپرسیاره‌  گهورهکانیکهنیسه‌یه‌ ،کهتهنهاشهخسیشاژن دهتوانێتکهسێکلهبریئهو‌  دانێتهوه.  دهبێتئهوهش  بڵێین که‌ ‌ ئهوشوێنهی ‌‌ دهستیبهسهرداگیراوهموڵکیکهنیسهو(City Of London Corporation)ه‌.

 

**  لهمکهمپهدا دیمۆکراتیڕاستهقینهپهیڕهو  دهکرێت،ئهویشدیمۆکراتی  ڕاستهوخۆیه،کهههمووبڕیارێک،ههموو  چالاکیهکبهههرهوهزی  دهدرێتودهکرێت.‌ لهڕۆژێکدادووکۆبوونهوهیفراوان  بۆ  ئهومهبهسته و  بۆ  شتیترلهکاتژمێری1یپاشنیوهڕۆ و7یشهودا   دهکرێت.  لهوکۆبوونهوانهداباسلهههموو  ڕووداوهکانیناوکهمپهکه‌  دهکرێت:  مهسهلهیئاسایشوپاکوخاوێنیناوکهمپهکه‌‌ ،چی  ڕوویدابێت،چبڕیارێکبدرێتو  ههرکهس  بیهوێتقسهبکات،چلیژنهیهکینوێ  هه‌ڵببژێریتبۆمهبهستێکینوێ  ، هه‌روه‌ها هه‌رگۆڕانکارییه‌ک که‌ بهسهرلیژنهکاندا  بێت.  لێرهدا  ڕێگاله‌  هیچکهسێکیش  ناگیرێگهربیهوێتبهمایکرۆفۆنهکه قسهبکات،ئازادهله‌  دهربڕینی تهواویڕاوبۆچوونه‌کانیخۆی ،ئهمهنهکههر  بۆ  خهڵکانیخودیکهمپهکه‌  بهڵکو  بۆڕێبوارهکانو  ئه‌وانه‌شی سه‌ردانیان ده‌که‌ن .

 

بهپێچهوانهیناحهزانیکهمپهکه‌، کهوایانپێشبینی دهکرد که‌مپه‌ینه‌که‌  سهپۆرت ( پشتگیریی ) نه‌کرێت  یان خهڵکێکی  زۆرکهم  بهدهمیانهوه‌ ب‌چێتسهپۆرتێکی  زۆر  زۆریانله‌  لایهن  ههموو  توێژاڵهکۆمهڵایهتیهکانیناوکۆمهڵگای  بریتانییهوه‌ کرا ‌، بهگهشتیارانی  بیانی و  خهڵکانێکیشلهوڵاتانیترهوه ،  ههرلهخهڵکی  ئاساییهوهتانووسهر،ئهکتهر،ڕۆژنامهنووس،دهرهێنهریفیلم،وهرزشکار،  پیاوانیدینی  و . . . هتد .

 هاوکاری  خهڵکیی ،تهنها له‌ڕوویمهعنهوییه‌وه‌  نییه‌  ،  بهڵکو  بهپاره و  بهپێداویستیتریش،دێنهپێشهوه.  لهحاڵیحازرداپارهیهکیباشیانههیهودهتواننههمووپێداویستییهکانیانیپێ دابینبکهن.

 

**  کهمپهکهزۆر  بهڕێکوپێکی  ههر  لهڕۆژی  یهکهمهوهڕێکخراوه‌  ههموو  شتێکی بۆ دابینکراوه‌ ،  ئه‌و شتانه‌یلهکهمپێکدا یان لهگوندێکدا  پێویستبن ،لهوانه:چادرێکیگهورهکهبۆ  چێشتلێنانوئامادهکردنیخواردنهکانیتر  بهکار  دههێنرێت  وچهندکهسێکخۆبهخشانه‌  کاریتێدا دهکهن‌،  به‌ ‌ ئامادهکردنیخواردنی3ژهمه،واته‌نانیبهیانیونیوهڕۆو  شێوان ؛  نانداننهک  ههر  ‌بهخهڵکیکهمپهکه‌  بهڵکو  به‌ میوانان و  سهپۆرتکهرانی  ڕۆژانهش ،ههمووئهمخواردنانهشبهلاشه وخهڵکیچهندیدهوێت  دهتوانێتبخوات.  ههرلهم  مهتبهخهدامیوهیهکیزۆرلهسندووقدا،  شهربهت و  شیرێکیزۆرلهپاکهتدا،  ههڵدراوهتهوه،  ئهمهجگهله‌ ‌ چهندینجۆرلهکێک و  پسکیت،کهههمووکاتێکئامادهنبۆخواردن.

چادرێکی  ترکه‌  ئهمهیان  قاوهخانهیهبهردهوامکراوهیهو  چا و  قاوهیتێدادهخورێتهوه.دوایئهمانهش  بهشی  یاسایی،کهئامۆژگاریخهڵکیدهکهنگهر  لهلایهنپۆلیسهوه‌  دهستگیربکرێن،بهشیمیدیا،کهههفتانهڕۆژنامهیهکدهردهکهن،بهشیکتێبخانه،  بهشینهخۆشیبۆچارهسهرکردنیباریتهندروستیخهڵکهکه  گهرپێویستیکرد،  لهگهڵخێوه‌تیتایبهتیبۆموحازهرهلهسهرمهسهلهگرنگهکانی  ئابووریی،  سیاسی،  کۆمهڵایهتیوڕۆشنبیریوبابهتیتر،ئهمهجگهله‌  دابینکردنیپێداویستیهکانیتریکهمپوهکوکارهبا و  غاز و  بهشیزانیاریتهکنۆلۆجیوبهشهکانیتر.  ئهمانه و  زۆریترلهپاڵڕاگرتنی  پاکوخاوێنیناوکهمپهکه و  قهدهغه‌کردنیخواردنهوهی   ئهلکحول،کهخهڵکانیناو  کهمپهکه‌  بهکۆده‌نگیڕایانلهسهرداوه.   لێرهداههستبه‌  ههبوونیئاسایشیتهواو  وههست  بهژیانێکیتردهکهیت،  کهههمووشتێکبهلاشه وههمووشتێکیشبهههرهوهزیدهکرێت  کهسیش  سهرکرده وبنکردهنییهلهوێدا.

بهپێیقسهیڕۆژنامهیئیڤنینستاندهر،کهڕۆژنامهیهکیئهنتیمانگرتنوخۆپێشاندان و  ههمووچالاکیهکیجهماوهرییه،دهڵێتلهڕۆژانییهکهمدایهکێکلهههرهشێف(چێشتلێنه‌ر)ه‌باشهکانیئیتالیاهاتووهبۆ  کهمپهکه‌  بۆ  دانانی  مهتبهخهکه وئامۆژگاریکردنیههڵسوڕاوانیمهتبهخهکهلهڕاگرتنیڕادهیپاکوخاوێنیلهوێدا،ههمبۆمهبهستیتهندروستیوههم  تاکوخاڵێکنهدرێته‌  دهست  دهسهڵات  کهبه ناوی

 پیسوپۆخڵییهوهمهتبهخهکهدابخات .

 

**  نموونهیهکیبچووکبهڵامگرنگنیشاندهدات،کهخهڵکیدهتوانێتسهرجهمی  ژیانیخۆی  لهناوکۆمهڵگادا  لهههمووڕوویهکهوه‌  ڕێکبخات  بهسهرجهمی  کهرته‌  خزمهت  گوزاریهکانیناوکۆمهڵگاوه،بهکارگه وکارخانهکانهوه،بێئهوهیپێویسستیبهئیدارهیهکی  بیرۆکراتیوهکو  دهوڵهت  ببێت،بێئهوهیکهپێویستیبهسهرکرده وبهپێشڕهو و  هتدههبێت.  خهڵکیخۆیئهمهندهبهتوانا وده‌ستپێشخه‌ره‌دهتوانێت  ههمووشتێک،کهلهخزمهتیخۆیدابێتبیکات.  ئهمهجگهلهوهی،کهنیشانیدهدات،کهخهڵکیدهتوانێتههرهوهزانهلهکهشوههوایهکیئاساییو  ئاسایشدابهبێ تهنگوچهڵهمه،‌  ژیانیخۆیبهرێتهسهر.

 

**   بووه‌تهپڕۆپاگهندهیهکیگهورهبۆبهئاگاهێنانهوهیخهڵکیو  ئهوکێشهگهورانهی،کهئهمسیستهمهڕووبهڕوویکردوونهتهوه‌ ‌وپێشانیشیان  دهدات،  کهتهنهاڕێگاچارهیهکلهبهردهمیدا  خهباتکردنه‌  وخهباتکردنی  ڕاستهوخۆش،  بهبڕواکردنهسهرخودیخۆتنهکسیاسییهکانوپارتهسیاسیهکان ،  ههربۆیهخهڵکانێکیزۆری له‌  نێوهندیههمووتوێژاڵهکانیناو  کۆمهڵگادا  بۆ  پشتگیرییخۆیکۆکردۆتهوه و ،  ‌ پێشماندهڵێتچۆن  کۆمهڵهخهڵکێکیکهم  دهتوانێت  بهڕووی  سیستهمێکی  ئاوادڕندهدا  بوهستێتهوهوکاراییخۆشیبچهسپێنێت.           

 

وهکولهسهرهوهباسمکردئهم  بزووتنهوهیهبهجۆرێکدهنگیداوهتهوهوخهڵکێکیزۆریشیلهخۆیکۆکردۆتهوه،لهئێستادادهوڵهتوکهنیسه و  کۆمپانیاگهورهکانوبانکهکانلهو  ههڕهشانهیکهپێشتردهیانکرد  چوونهتهدواوه و  ئهوهشیان پشتڕاستکردۆتهوه،کهههتاکۆتاییئهمساڵ  کهمپهینیئهنتیکاپیتاڵیزم  دهتوانێتلهوێدابمێنێتهوه.  لهولاشهوهسهرکردهی  پارتیلهیبهریئۆپۆزیشنیش،ئێدمییلهبان،دهیهوێتکهسهرمایهیسیاسی  سهبارهتبهمكێشهیهبۆخۆیوپارتهکهیدروستبکات.  بۆیهئهمڕۆ  لهڕۆژنامهیئۆبسێرڤهری  بهریتانیدانووسیویه‌تیودهڵێت:  ئهمهیکهئهمڕۆدهیبینینزهنگیبهئاگاهێنانهوهیه   ئهمهئیشارهتێکیمهترسیدارهتهنهابێڕهحمهکاندهتواننفهرامۆشی  بکهن”  درێژهبهنووسینهکهیدهدا و  دهڵێتئهمهیکهڕوویداوهڕهنگدانهوهی  ئهو  قهیرانهیه،  ئهو  بارودۆخهیه،کهبهملیۆن  خهڵکیتێدادهژیسهبارهت  بهگهورهبوونیکهلێنینێوانیدهوڵهمهند و  ههژار،  ههروههاچونیه‌تیبهڕیوهبردنی  وڵات”

 

**ئه‌‌مانداخوازییهکیئاوایانلهدهوڵهتوکۆمپانیاکاننییه،  ئهمانبهدووی  داخوازیداوێڵنین،بهڵکوبهدوایئامانجیسهرهکیدا.  لایئهمانخستنهڕوویداخوازیهکانیان  یانی  پێلێنانوئیعترافکردنبه‌  سهروهریدهسهڵات.  ههربۆیه‌ ‌ نوێنهرهکانیانله‌  سهر داخوازیکۆمپانیاگهورهکانیدهوروبهرچوونه‌  دایهلۆگهوهلهگهڵیاندا،لیستیداخوازییاننهخستهبهردهمیان.

تۆنی،یهکێکلهنوێنهرهکانیکهمپهکه،لهدوایوتووێژهکهوتی  ئهمانبهگران  لهئێمهتێدهگهن،تێناگهنبۆچیئێمهلێرهین.  باوهڕموایهئهمانچاوهڕوانیئێمهدهکهنلیستیداخوازییهکانمانیانپێشکهشکهین.  بهڵامئهمهئه‌‌وه‌ ‌ نییهکهئهمانهوێت.  ئێمهبۆئهوهلێرهنینتاکو  دروشمهکانمان  ڕاوهشێنینوبیشهکێنینهوه،   پێبدهینبهزهویداو  ئینجابگهڕێینهوهبۆماڵهکانمان،  ئهمانتێناگهن‌  ئێمهگۆڕانی  ڕاستهقینهمان  دهوێت،گۆڕانی  بنهڕهتیمان  دهوێت.

About author View all posts

Zaher Baher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *